Všeobecné podmienky prenájmu

Všeobecné podmienky poskytovania prenájmu Apartmánu JASPIS *** Podhájska

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli prenajať si náš apartmán JASPIS a dovoľujeme si vás požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:   

     1. Prenájom artmánu

 • Klient si môže objednať prenájom apartmánu osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom internetovej stránky www.apartmanjaspis.com. V prípade takto uskutočnenej objednávky sa zaväzuje prenajímateľ najneskôr do 24 hodín vyrozumieť klienta o akceptácii jeho objednávky o rezervácii apartmánu. V prípade ak je apartmán v požadovanom termíne obsadený, prenajímateľ po vzájomnej dohode ponúkne klientovi na výber iný termín.
 • Celková cena za prenájom apartmánu vychádza z požiadaviek klienta a je zverejnená na internetovej stránke prenajímateľa www.apartmanjaspis.com.
 • Prenajímateľ poskytuje klientovi len služby spojené s prenájmom apartmánu.
 • Klient sa zaväzuje, že počas jeho pobytu v apartmáne bude ubytovaných len toľko osôb, koľko bolo na začiatku riadnym spôsobom nahlásených prenajímateľovi. Nie je dovolené bez súhlasu prenajímateľa ubytovať ani prenocovať ďalšie osoby.
 • Prenájom apartmánu môže byť poskytnutý len klientovi, ktorý sa pri príchode do apartmánu preukáže svojím platným osobným dokladom totožnosti. Prenajímateľ vydá klientovi po doplatení sumy za prenájom apartmánu kľúče od apartmánu. Klient predtým ako sa ubytuje, skontroluje, či nie sú poškodené niektoré položky inventáru. V prípade, že zistí poškodenie niektorej položky inventáru, oznámi túto skutočnosť ihneď prenajímateľovi. Neskoršie zistenia nemôžu byť akceptované. Klient preberá následne zodpovednosť za prenajatý apartmán vrátane predmetného inventára. 
 • Samostatné ubytovanie v apartmáne nie je povolené osobám mladším ako 18 rokov.

       2. Nástup na pobyt

 • Nástupy na pobyt sú stanovené nasledovne :                                                                                                                                                                          
 • Prihlásenie - odovzdanie apartmánu najneskôr do 20.00 hod. V prípade neskoršieho príchodu môže byť účtovaný dodatočný poplatok.

​        - týždňový pobyt :        sobota - sobota           prihlásenie po 14.00 hod./ odhlásenie do 10.00 hod.

        - predĺžený víkend :     v pracovných dňoch    prihlásenie po 16.30 hod. / odhlásenie po 16.30 hod.    

                                            v dňoch prac. voľna     prihlásenie po 14hod. / odhlásenie do 10.00 hod.

        V prípade neskoršieho nástupu zo strany klienta je tento povinný o tomto informovať prenajímateľa telefonicky a operatívne si dohodnúť čas príchodu.

       3. Pobyt

 • V apartmáne je prísny zákaz fajčenia !
 • Do apartmánu je zakázané vodiť psov a iné zvieratá - okrem dohody a po uhradení príslušného poplatku. 
 • Klient súhlasí, že do apartmánu počas celej doby prenájmu má právo na základe dohody s klientom vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností pracovník údržby, prípadne prenajímateľ.
 • V čase od 22.00 do 06.00 je klient povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Súčasťou prenájmu apartmánu je bezplatné poskytnutie parkovacieho miesta klientovi pre jedno motorové vozidlo na určenom mieste v blízkosti apartmánového domu. Parkovacie miesto nie je strážené, prenajímateľ nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za škodu na motorovom vozidle. Odporúčame našim klientom, aby sa vždy presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta.
 • Prenajímateľ  nezodpovedá za veci (cennosti, peniaze a pod.) donesené klientom do priestorov apartmánu, ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach.
 • Klient je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode i životnom prostredí. V rámci prevencie klient aj počas pobytu v prenajatom apartmáne bude mať  zamknuté vchodové dvere do apartmánového domu a vstupné dvere na apartmáne. Pred odchodom z apartmánu klient riadne skontroluje uzatvorenie vodovodných kohútikov, zhasnutie svetiel, vypnutie elektrických spotrebičov a  uzatvorenie okien a dverí na apartmáne.
 • V apartmáne nesmie klient bez súhlasu prenajímateľa premiestňovať interiérové zariadenie, vykonávať akékoľvek zmeny, alebo úpravy na zariadení apartmánu, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 • V apartmáne nie je klientovi dovolené používať vlastné elektrické a plynové prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných priamo v apartmáne, alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov, nabíjačky na bežné elektrické spotrebiče a pod). Klientovi sú k dispozícii v Infoknihe priamo v apartmáne návody na používanie jednotlivých spotrebičov a zariadení.
 • V prípade požiaru je klient povinný sa riadiť pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarneho evakuačného plánu apartmánového domu) a po príchode hasičskej jednotky, pokynmi veliteľa zásahu.
 • Z bezpečnostných dôvodov, neodporúčame ponechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby.    

4. Ukončenie pobytu

 • Klient je povinný odovzdať apartmán v takom stave, v akom ho prevzal. Klient zodpovedá za škody, ktoré spôsobil on sám, alebo osoby spoločne s ním užívajúce apartmán. po skončení krátkodobého prenájmu sa klient zaväzuje odovzdať apartmán v stave, v akom ho prevzal , s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že dôjde ku závažnému poškodeniu apartmánu  alebo jeho zariadenia  má prenajímateľ právo požadovať náhradu za skutočne vynaložené prostriedky použité na opravu  alebo navrátenie pôvodného stavu. Posúdenie závažnosti poškodenia apartmánu určí prenajímateľ, alebo správca apartmánového domu a o tomto bude spísaný protokol, na základe ktorého si bude môcť prenajímateľ uplatňovať náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov. V takomto prípade bude klientovi vystavený príslušný daňový doklad za skutočne vynaložené náklady  na opravu alebo na vrátenie poškodených zariadení apartmánu do pôvodného stavu, ktorý je klient povinný uhradiť do 10 dní od doručenia daňového dokladu. Ak klient neuhradí daňový doklad, prenajímateľ postúpi pohľadávku tretej osobe, ktorá má oprávnenie zastupovať prenajímateľa. 
 • V prípade straty kľúča resp. vymknutí sa je účtovaný poplatok 10 EUR.
 • Prenajímateľ Apartmánu JASPIS*** si vyhradzuje právo okamžite ukončiť prenájom apartmánu, ak klient porušuje ,,Všeobecné podmienky poskytovania krátkodobého prenájmu Apartmánu JASPIS***“, ak klient spôsobil výrazné poškodenia apartmánu, alebo zariadení apartmánového domu, alebo ak správanie klienta je počas jeho prenájmu apartmánu neprístojné.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť prenájom v dôsledku udalostí, ktorým nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prenajímateľ je povinný okamžite , ako sa o týchto udalostiach dozvedel, oznámiť túto skutočnosť klientovi. V tomto prípade umožní klientovi realizáciu prenájmu v inom termíne vhodnom pre klienta, alebo mu ponúkne podobné náhradne ubytovanie v partnerskom apartmáne.
 • V prípade, že klient ukončí pobyt skôr, resp. skráti svoj pobyt - oznámi to prenajímateľovi  menej ako 7 dní pred nástupom, má prenajímateľ nárok na plnú úhradu podľa pôvodnej rezervácie.

       Zaplatením zálohovej platby klient akceptuje platobné a storno podmienky a potvrdzuje, že sú mu tieto ,,Všeobecné podmienky poskytovania krátkodobého prenájmu Apartmánu JASPIS***“ známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.

       

    Chceme vás preto poprosiť, aby ste si dôkladne prečítali tieto podmienky a v prípade, ak by vám niečo v ich obsahu nebolo celkom zrozumiteľné, alebo by ste mali akúkoľvek otázku, neváhajte nás kontaktovať.

Platnosť : od 01.12.2012

Platobné podmienky prenájmu

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli prenajať si náš apartmán JASPIS a dovoľujeme si vás požiadať o dodržiavanie nasledovných platobných podmienok:

 • Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie prenájmu apartmánu je uhradenie zálohy prenajímateľovi na jeho účet vo výške 20 – 100% podľa dohody.
 • Prenajímateľ po obdržaní zálohy pošle klientovi potvrdenie parametrov rezervácie – ubytovací voucher.
 • Pri nástupe na pobyt klient uhradí celkovú dohodnutú cenu za prenájom apartmánu po odrátaní zaplatenej zálohy. Všetky ceny sú uvádzané s DPH.
 • Cena za prenájom apartmánu je stanovená pevne bez ohľadu na počet ubytovaných osôb, v rámci celkovej ubytovacej kapacity apartmánu, tzn. 2 pevné lôžka a 2-3 prístelky.
 • Poistenie klienta nie je v cene prenájmu apartmánu.

Storno podmienky prenájmu

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli prenajať si náš apartmán JASPIS a dovoľujeme si vás požiadať o dodržiavanie nasledovných storno podmienok:

 • Zaplatením zálohovej platby za rezerváciu prenájmu apartmánu akceptuje klient storno podmienky.
 • V prípade zrušenia záväznej rezervácie má prenajímateľ právo na úhradu storno poplatku z prijatej zálohy v závislosti od doby pred nástupom na pobyt nasledovne:

     

       a) zrušenie záväznej rezervácie do 21 dní pred začiatkom prenájmu, bez účtovania storno poplatku

       b) zrušenie záväznej rezervácie klientom menej ako 20 dní pred začiatkom prenájmu: výška storno poplatku 50 % z prijatej zálohy

       c) v prípade ak sa klient  nedostaví na pobyt :  výška storno poplatku 100 % z prijatej zálohy

          

       Zostatok uhradenej zálohy bude po odpočítaní storno poplatku vrátený prenajímateľom na účet klienta, resp. podľa dohody.

 • V prípade ukončenia prenájmu pred dohodnutým termínom má prenajímateľ právo na úhradu dohodnutej sumy za prenájom v plnej výške.

Viac t